ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO

 • Lösungen für Energietechnik

  Wir bieten Dekompensationsdrosseln zum Kompensieren von Kapazitätsleistungen, Schutzdrosseln für Kompensationskondensatoren und Rundsteuerungs-Netzdrosseln an, um ungünstige Einflüsse auf das Versorgungsnetz zu vermeiden.

  Mehr Informationen...
   
 • Lösungen für Medizintechnik

  Wir bieten einphasige Schutztrenntransformatoren für die Stromversorgung in der Medizintechnik inklusive Stahlgehäuse an. Diese Transformatoren gewährleisten maximale Sicherheit bei der Stromversorgung von Medizintechnik.

  Mehr Informationen...
   
 • Transformatoren für Schaltschränke

  Wir bieten eine breite Skala an Wechselstrom- und Drehstromtransformatoren in diversen Ausführungen mit wählbarer Eingangs- und Ausgangsspannung bis zu 1000 V an. Wir sind in der Lage, eine optimale Lösung für einen konkreten Verwendungszweck zu entwerfen.

  Mehr Informationen...
   
 • Lösungen für Schwimmbäder

  Wir bieten Transformatoren zur Speisung von Scheinwerfern von 100 bis 600 W in verschiedenen Schutzarten an, sodass sie unter Betonung der Betriebssicherheit diversen Ansprüchen an die Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse genügen.

  Mehr Informationen...
   
 • Drosseln für Antriebe

  Wir bieten Netz- und Motordrosseln für Antriebe mit Frequenzwandlern an. Netzdrosseln verbessern den Schutz gegen kurzfristige Netzüberspannungen, unterdrücken Stromspitzen und Spannungsverformungen. Motordrosseln schränken Störungen von anderen Verteilungen ein.

  Mehr Informationen...
   

Schnellkontakt:

+420 515 200 003-5
obchodni@elektrokov.cz

News

Transformátory pro zdravotnictví

Transformátory pro zdravotnictví

Ve spolupráci s firmou HAKEL vyrábíme jednofázové oddělovací transformátory pro napájení v izolované soustavě ve zdravotnictví. Transformátory o výkonu 3,15; 5 a 8 kVA s převodem 230 V / 230 V nebo 400 V / 230 V držíme skladem.

Informace o ochraně osobních údajů


 

Společnost ELEKTROKOV,a.s. ZNOJMO, se sídlem Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, IČ: 44026587, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 581 Vás tímto jako správce (dále jen „správce“) informuje v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

I. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem nebo které správce získal z veřejně přístupných rejstříků a evidencí. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonných povinností, pro plnění smlouvy, z důvodu našich oprávněných zájmů nebo na základě Vámi uděleného souhlasu.

II. Osobními údaji, které zpracováváme jsou zejména:

 • identifikační a adresní údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, bankovní spojení, podpis, fotografie, obrazový záznam z kamerového systému),
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail a jiné obdobné informace),
 • další údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, pro plnění smlouvy nebo z důvodu oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob,
 • osobní údaje poskytnuté v rámci uděleného souhlasu ze stran subjektů údajů. Takto učiněný souhlas je možné kdykoliv odvolat.

III. Správce provádí zpracování osobních údajů v sídle společnosti a v jeho provozovnách. Ke zpracování dochází elektronicky prostřednictvím výpočetní techniky nebo v listinné podobě za dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce přijal technickoorganizační opatření k ochraně osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

IV. Kamerové záznamy ve společnosti jsou pořizovány z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Pokud v rámci uskutečnění smluvního vztahu dojde ke skutečnosti, že fyzická osoba smluvního partnera bude předmětem kamerového záznamu, může být tento záznam předán na vyžádání Policii ČR či pojišťovně v případech, kdy došlo k majetkové nebo nemajetkové újmě. Kamerové záznamy jsou uchovávány na zabezpečeném serveru po dobu 7 dnů, po této době jsou kamerové záznamy smazány.

V. K některým Vašim osobním údajům mají přístup zpracovatelé osobních údajů, se kterými máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů podle GDPR.

VI. Správce předává Vaše osobní údaje dále třetím stranám, které jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů (např. orgány státní správy, soudní exekutoři, soudy, pojišťovny, auditor, advokát, notář apod.).

VII. Všechny osobní údaje zpracovává správce po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu, k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

VIII. Každý subjekt údajů má následující práva:

 • Právo na informace dle čl. 12 GDPR.
 • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR je právo subjektu údajů získat od správce informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, informace o příjemcích, informace o plánované době uložení, o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, informaci o právu vznést námitku, informaci o právu podat stížnost u dozorového úřadu, informaci o zdroji osobních údajů a skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování. V případě zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí (zejména protože se opakují), bude správce účtovat přiměřený poplatek, popř. odmítne žádosti vyhovět.
 • Právo na opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají dle čl. 16 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR. Povinnost správce zlikvidovat osobní údaje neplatí, pokud nepominul účel zpracování.
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR z důvodu oprávněného zájmu správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Správce nezpracovává takové osobní údaje, u kterých by se dalo právo na přenositelnost dle čl. 20 GDPR aplikovat. Správce neprovádí rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném rozhodování dle. čl. 22 GDPR.

IX. Žádosti o naplnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů musí subjekty osobních údajů podávat písemně na doručovací adresu: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo nebo e-mailem na adresu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Ve Znojmě dne 23. 5. 2018